REGULAMENT nr. 12/3 din 7 august 2006 pentru autorizarea agentilor in baza Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE - Nr. 12/BANCA NATIONALA A ROMANIEI - Nr. 3
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 31 august 2006

Capitolul I
Dispozitii generale.

Art. 1 - (1) Prezentul regulament stabileste conditiile si procedura pentru autorizarea agentilor, persoane juridice sau organizatii fara personalitate juridica, prevazute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, denumite in continuare entitati.
(2) Entitatile prevazute la alin. (1) pot presta servicii de agent in conformitate cu Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor si cu Legea nr. 32/2006 numai in baza autorizatiei emise conform prevederilor prezentului regulament.
Art. 2 - (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta la art. 3 din Legea nr. 31/2006, art. 2 din Legea nr. 32/2006 si la art. 2 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In sensul prezentului regulament, expresia autoritati de reglementare include urmatoarele institutii si organisme: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Banca Nationala a Romaniei, Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania si Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Capitolul II
Conditiile, procedura si documentatia necesara autorizarii agentilor.

SECTIUNEA 1
Conditii de autorizare.

Art. 3 - (1) Pot fi autorizate sa indeplineasca functia de agent si sa reprezinte interesele detinatorilor de obligatiuni ipotecare sau ale detinatorilor de instrumente financiare securitizate entitatile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au o buna reputatie profesionala in domeniul lor de activitate si nu au fost sanctionate in desfasurarea activitatii de autoritatile de reglementare a activitatii pe care o desfasoara pentru abateri grave sau repetate;
b) detin proceduri de lucru adecvate pentru prestarea serviciilor de agent in operatiuni de emisiune de obligatiuni ipotecare si/sau de instrumente financiare securitizate;
c) entitatea pentru care se solicita autorizarea in calitate de agent a desemnat, din randul angajatilor cu contract de munca pe perioada nedeterminata ai acesteia, o persoana in calitate de reprezentant permanent care indeplineste conditiile prevazute la art. 13 alin. (3) din Legea nr. 32/2006.
(2) In plus fata de conditiile prevazute la alin. (1), entitatile mentionate la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din Legea nr. 32/2006 trebuie sa se angajeze sa incheie o asigurare de raspundere civila profesionala care sa acopere, pe intreaga perioada de derulare a emisiunii, riscul profesional de neindeplinire a obligatiilor conform mandatului de agent asumat.
(3) Agentul titular va incheia contractul de asigurare in termen de 15 zile de la data inchiderii ofertei publice de vanzare, respectiv de la data confirmarii autorizarii/validarii de catre autoritatile competente, in cazul numirii agentului titular de catre adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate. Suma minima asigurata va fi de trei ori valoarea comisionului ce ar urma sa fie perceput de agent de la emitent pentru intreaga perioada a emisiunii de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate.
(4) In vederea autorizarii in calitate de agent a entitatilor prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), d) si e) din Legea nr. 32/2006, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei vor lua in considerare, dupa caz, punctul de vedere al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si al Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 32/2006.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura si documentatia necesara autorizarii.

Art. 4 - (1) In vederea autorizarii si inscrierii in lista agentilor autorizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei, entitatea persoana juridica sau organizatia fara personalitate juridica va inainta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare o cerere de autorizare, insotita de urmatoarele documente, in original sau in copie legalizata, dupa caz:
a) pentru entitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 32/2006, certificatul de inregistrare in registrul comertului, precum si actul aditional cuprinzand obiectul de activitate in baza caruia pot fi prestate servicii de agent, inregistrat la oficiul registrului comertului;
b) pentru entitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 32/2006, autorizatia de functionare eliberata de autoritatea competenta conform legii, din care sa rezulte includerea in obiectul de activitate autorizat a serviciilor de agent efectuate in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2006 si ale Legii nr. 31/2006;
c) documentul eliberat de autoritatea de reglementare a activitatii pe care o desfasoara, din care sa rezulte ca entitatea indeplineste conditia referitoare la sanctiuni prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a);
d) procedurile de lucru pentru prestarea serviciilor de agent;
e) declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al entitatii, privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 32/2006;
f) declaratie, semnata de reprezentantul legal al emitentului de obligatiuni ipotecare/societatii de administrare a vehiculului investitional, referitoare la intentia de realizare a emisiunii de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, respectiv declaratie semnata de reprezentantul legal al detinatorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate privind schimbarea agentului, cu nominalizarea entitatii propuse in calitate de agent;
g) pentru entitatile prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din Legea nr. 32/2006, angajamentul prevazut la art. 3 alin. (2);
h) pentru persoanele fizice prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c), urmatoarele documente:
1. curriculum vitae, datat si semnat, cu prezentarea detaliata a experientei profesionale, astfel incat sa reiasa indeplinirea conditiilor de experienta prevazute de Legea nr. 32/2006;
2. actul de studii;
3. certificat de cazier judiciar, precum si declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca impotriva sa nu a fost pusa in miscare actiunea penala pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, ori pentru alte infractiuni prevazute de legea speciala de organizare a profesiei;
4. declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte indeplinirea conditiei prevazute la art. 13 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2006.
(2) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va transmite Bancii Nationale a Romaniei, in maximum 2 zile lucratoare de la data primirii, copia documentatiei depuse de solicitant.
(3) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei hotarasc in comun autorizarea sau, dupa caz, respingerea cererii. Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare va remite solicitantului, fara intarziere, hotararea comuna de autorizare sau va comunica acestuia, in scris, hotararea de respingere a cererii de autorizare, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia.
(4) In situatia in care oricare dintre autoritati nu este de acord cu privire la autorizarea unui agent, cererea va fi respinsa in comun de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei.
(5) In termen de maximum 15 zile de la data primirii documentatiei prevazute la alin. (1), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei pot solicita orice alte documente pe care le considera necesare pentru solutionarea cererii. Termenul specificat la alin. (3) reincepe sa curga de la data furnizarii respectivelor informatii.
Art. 5 - (1) Agentii autorizati conform prezentului regulament vor fi inscrisi in Lista agentilor autorizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei, publicata pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si accesibila si pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.
(2) Lista va fi actualizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare corespunzator modificarilor intervenite in situatia agentilor autorizati si va include mentiuni privind emisiunile de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate in cazul carora acestia presteaza servicii de agent.
Art. 6 - (1) Orice modificare a informatiilor in baza carora a fost emisa autorizatia se notifica Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare de catre agentul autorizat, in termen de 5 zile de la aparitia sa. Scrisoarea de notificare va fi insotita de documentele care probeaza conformitatea cu prevederile legale si ale prezentului regulament.
(2) Cu aplicarea in mod corespunzator a prevederilor art. 4 alin. (2), in termen de maximum 30 de zile de la data primirii documentelor prevazute la alin. (1), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei analizeaza modificarile intervenite.
(3) In cazul in care, ca urmare a modificarilor prevazute la alin. (1), se constata ca agentul nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei si, dupa caz, nu remediaza situatia creata in termenul stabilit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei, autorizatia va fi retrasa conform prevederilor cap. III. Termenul de la prezentul alineat se va stabili in mod obiectiv, in functie de deficienta constatata, dar nu va putea fi mai mare de 60 de zile.
(4) Procedura prevazuta la alineatele precedente se va aplica si pentru transmiterea, in copie legalizata, a contractului de asigurare de raspundere civila profesionala, incheiat cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si (3).
Art. 7 - (1) In cazul in care un agent inscris in lista prevazuta la art. 5 intentioneaza sa presteze servicii de agent si pentru o alta emisiune de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, trebuie sa inainteze Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare urmatoarele:
a) cerere de validare;
b) o declaratie din care sa rezulte ca a notificat Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare modificarile survenite in situatia sa conform prevederilor art. 6 si ca indeplineste in continuare toate conditiile de autorizare, inclusiv conditia prevazuta la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 32/2006;
c) hotararea organelor statutare ale emitentului de obligatiuni ipotecare/societatii de administrare a vehiculului investitional referitoare la realizarea emisiunii de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, precum si angajamentul de a incheia un contract cu respectivul agent sau, dupa caz, hotararea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate prin care a fost nominalizat un nou agent;
d) documentul prevazut la art. 4 alin. (1) lit. g).
(2) In termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete prevazute la alin. (1), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei se vor pronunta asupra cererii de validare. In acest sens se vor aplica in mod corespunzator prevederile art. 4 alin. (2), (4) si (5).
Art. 8 - Neindeplinirea cerintelor prevazute de prezentul regulament si de lege sau depunerea incompleta a documentatiei reprezinta motive de respingere a cererii de autorizare sau de validare a agentului.
Art. 9 - (1) Hotararile comune emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de Banca Nationala a Romaniei in aplicarea Legii nr. 32/2006, a Legii nr. 31/2006 si a prezentului regulament pot fi contestate in termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Contestatiile vor fi adresate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
(2) Contestatia va fi solutionata de o comisie mixta formata din reprezentanti ai Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ai Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Hotararile comune ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si ale Bancii Nationale a Romaniei pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Capitolul III
Retragerea autorizatiei agentului.

Art. 10 - Retragerea autorizatiei unui agent are loc in cazul in care acesta:
a) solicita expres retragerea autorizatiei de functionare;
b) nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei si nu remediaza situatia creata in termenul stabilit de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sau de Banca Nationala a Romaniei;
c) autorizatia a fost obtinuta pe baza unor informatii false ori care au indus in eroare, inclusiv prin nerespectarea angajamentului asumat potrivit art. 3 alin. (2);
d) a incalcat grav si in mod repetat dispozitiile Legii nr. 31/2006, ale Legii nr. 32/2006 si ale reglementarilor date in aplicarea acestora.
Art. 11 - (1) Retragerea autorizatiei de agent se dispune prin hotarare comuna de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de Banca Nationala a Romaniei.
(2) Hotararea de retragere a autorizatiei se comunica agentului, precum si societatii de administrare a vehiculului investitional sau emitentului de obligatiuni ipotecare si se publica de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pe site si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
Art. 12 - (1) In situatia prevazuta la art. 10 lit. a), agentul autorizat va depune o cerere la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, insotita, in cazul in care are in derulare un contract pentru prestarea serviciilor de agent, de urmatoarele documente in copie:
a) hotararea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare din aceeasi emisiune privind numirea unui nou agent sau, dupa caz, hotararea adunarii generale a detinatorilor de instrumente financiare securitizate din aceeasi emisiune privind numirea unui nou agent ori, dupa caz, privind renuntarea la reprezentarea intereselor de catre un agent;
b) procesul-verbal de predare/primire privind transferul atributiilor si operatiunilor specifice activitatii catre un alt agent autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si de Banca Nationala a Romaniei, inclusiv transferul registrelor si evidentelor, al corespondentei, contractelor si al oricaror alte documente, in original, aferente activitatii desfasurate in interesul detinatorilor de obligatiuni ipotecare sau instrumente financiare securitizate.
(2) Procedura prevazuta la art. 4 alin. (2), (3) si (5) se aplica in mod corespunzator.

Capitolul IV
Dispozitii finale.

Art. 13 - (1) Lunar, agentul titular va transmite Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare un raport privind indeplinirea atributiilor prevazute de lege, in conformitate cu reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(2) Notificarea prevazuta la art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 32/2006 va fi transmisa Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bancii Nationale a Romaniei in termen de 3 zile de la data expirarii termenului prevazut in cadrul aceluiasi articol.
(3) In cazul in care obligatiunile ipotecare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, notificarea privind convocarea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare, inclusiv in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 32/2006, precum si raportul privind hotararea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare se vor transmite de catre agent, fara intarziere, in maximum 24 de ore de la convocarea, respectiv de la hotararea adunarii, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si operatorului pietei pe care se tranzactioneaza respectivele instrumente financiare, precum si, dupa caz, Bancii Nationale a Romaniei.
(4) In procesul de monitorizare a agentilor autorizati, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare poate solicita orice alte informatii pe care le considera relevante.
(5) Agentii autorizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si Banca Nationala a Romaniei au obligatia sa pastreze toate documentele care atesta modul de exercitare a atributiilor in calitate de agent, pentru o perioada de minimum 5 ani dupa incheierea emisiunii, si sa le transmita Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau, dupa caz, Bancii Nationale a Romaniei, la cerere, in termen de cel mult doua zile lucratoare.
Art. 14 - Declaratiile prevazute in prezentul regulament vor fi prezentate in una dintre urmatoarele forme:
a) declaratie autentificata;
b) declaratie data in prezenta angajatului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare responsabil cu analizarea cererii.
Art. 15 - Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament se constata si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 32/2006 de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in cazul agentilor autorizati din categoria entitatilor prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) si e) din Legea nr. 32/2006, si de catre Banca Nationala a Romaniei, in cazul agentilor autorizati institutii de credit.