ORDINUL nr. 1808/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare

Ministerul Justiţiei

Ordin nr. 1808 din 19/05/2014
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 11/06/2014
Intrare in vigoare: 16/06/2014

Ordinul nr. 1808/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

 

In conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1- 45, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Formularele prevăzute în anexa nr. 46 care face parte integrantă din prezentul ordin vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de înscriere referitoare la creanţele bugetare.

Art. 2. - (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de către persoana interesată sau de către reprezentantul său legal ori convenţional. Dovada calităţii de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, procură autentică, împuternicire avocaţială, împuternicire de reprezentare juridică, delegaţie, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.
(2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de către solicitant. Formularul de aviz de înscriere poate fi completat şi prin utilizarea unor programe informatice şi semnat de solicitantul înregistrării.
(3) Solicitanţii vor certifica prin semnătură orice ştersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de înscriere.
(4) Solicitantul înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare arhivă, are obligaţia de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere cu respectarea dispoziţiilor legale şi a indicaţiilor instituite în cuprinsul formularelor. Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tipărite, tipărindu-se numai rubricile completate cu informaţiile corespunzătoare formularului de aviz respectiv.
(5) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii/ Agenţii au obligaţia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.
(6) Operatorii/Agenţii au obligaţia de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispoziţiilor legale, a indicaţiilor instituite în cuprinsul acestuia şi în formatul acceptat de arhivă, fără a verifica corectitudinea informaţiilor din formularul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.
(7) Operatorul/Agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale ori în alt format decât cel acceptat de arhivă. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei.
(8) Prin formatul acceptat de arhivă se înţelege completarea informaţiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât şi părţilor şi bunurilor sau obiectului supus publicităţii.
(9) În cazul bunurilor se vor respecta rubricile destinate tipului sau categoriei de bunuri, încadrarea corectă a acestor bunuri şi dimensiunea maximă admisă.
(10) La tipul "Alte bunuri" se vor selecta şi completa, pentru fiecare bun în parte, rubricile corespunzătoare acestora din formular.
(11) Nu vor fi acceptate formularele care la rubrica "Alte bunuri" conţin informaţii cu privire la un bun pentru care este prevăzută rubrică specială.
(12) Fiecare bun va fi individualizat în mod distinct, iar dacă există mai multe bunuri de aceeaşi categorie, vor fi evidenţiate ca bunuri separate, având numere de ordine distincte.
(13) Nerespectarea de către operator sau agent a obligaţiei de verificare prevăzute la alin. (6) se sancţionează disciplinar conform art. 311 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau a agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.

Art. 4. - (1) Înregistrarea unui aviz de înscriere în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare.
(2) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă.
(3) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de intenţie, a avizului de transformare şi a avizului de ipotecă iniţial.
(4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecare, avizul de cesiune a rangului ipotecii sau avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de extindere.
(6) Orice persoană interesată poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei - privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
(7) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă iniţial, atunci când este selectată destinaţia "Sechestru asigurător", a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare "Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege", a avizului de executare şi a avizului de preluare în contul creanţei, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere.
(8) Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de fiducie.
(9) Constituitorul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de fiducie iniţial, a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.
(10) Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.
(11) Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate a fiduciei în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
(12) Oricare dintre părţile actului/faptului juridic asupra căruia se face publicitate prin înscrierea unor avize specifice poate solicita înscrierea în arhivă a acestor avize.
(13) Orice persoană interesată, alta decât părţile din avizul specific, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.
(14) Organul competent poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui aviz specific, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere.
(15) Reprezentantul creditorului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunilor ipotecare.
(16) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea avizului de nulitate privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunilor ipotecare, în cazul în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară.
(17) Orice persoană interesată, alta decât reprezentantul creditorului sau debitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunilor ipotecare, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.

Art. 5. - (1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupune verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua de către Corpul operatorilor.
(2) În exercitarea atribuţiilor menţionate la alin. (1), Corpul operatorilor va înregistra în arhivă următoarele categorii de formulare: formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere, formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere, formularul de aviz de executare privind "Încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti", formularul de aviz de preluare privind "Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti", precum şi orice alte avize care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorităţii de Supraveghere.
(3) Formularele care necesită verificări ale documentelor care stau la baza înscrierii se înregistrează după următoarea procedură: după primirea solicitării de înscriere şi verificarea documentelor se va completa formularul corespunzător şi se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca acesta să îl returneze, semnat, în două exemplare, pentru a putea fi înregistrat în arhivă. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de Corpul operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.

Art. 6. - (1) Conform dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) debitor - persoana care şi-a asumat obligaţia în contractul principal, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu;
b) constituitor al ipotecii - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta;
c) constituitor debitor - debitorul obligaţiei principale care are şi calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta;
d) constituitor terţ - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta, dar care nu şi-a asumat obligaţia din contractul principal.
(2) Orice formular de aviz de ipotecă trebuie să cuprindă date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii şi debitorul obligaţiei garantate, precum şi date referitoare la bunul ipotecat.
(3) Solicitantul va înscrie bunul ipotecat prin completarea rubricilor corespunzătoare, prin selectarea tipului de bun aferent şi a categoriei din care face parte bunul ipotecat. Pentru fiecare tip de bun există rubrici privind identificarea bunului şi descrierea suplimentară a acestuia.
(4) Pentru respectarea prevederilor Codului civil, bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie să fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, prin întocmirea unei liste, prin determinarea categoriei, prin indicarea cantităţii ori prin stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunurilor mobile ipotecate.
(5) În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalităţi de fapt (fond de comerţ, stocuri sau alte asemenea universalităţi), trebuie menţionate în mod expres natura şi conţinutul universalităţii; "toate bunurile mobile prezente şi viitoare" nu mai constituie o descriere suficientă şi detaliată. Ipoteca asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, este permisă numai în cazul bunurilor afectate activităţii unei întreprinderi.
(6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, el trebuie indicat în mod distinct, fără a se folosi sintagma "toate conturile debitorului/constituitorului prezente şi viitoare".

Art. 7. - (1) La rubrica "Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente" se va menţiona actul juridic care stă la baza înscrierii respective, cum ar fi: contractul de ipotecă, operaţiunile asimilate, actul adiţional la contract, contractul principal, atunci când conţine clauza de ipotecă etc. În cazul în care nu există un act juridic care stă la baza modificării avizului de ipotecă iniţial, cum ar fi rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare ale debitorului/constituitorului/creditorului/bunului ipotecat, această rubrică se va completa cu datele actului juridic care conţine informaţia corectă, dar înscrisă eronat, sau se vor completa datele contractului de ipotecă. Fiecărui formular de aviz de ipotecă trebuie să îi corespundă un singur contract de ipotecă/operaţiune asimilată.
(2)
 Completarea rubricii "Detalii comune bunurilor ipotecate" nu este obligatorie. În cazul în care solicitantul doreşte să înscrie anumite detalii legate de dispoziţiile conţinute în contractul de ipotecă referitoare la obiectul ipotecii, va rezuma în această rubrică informaţiile comune tuturor bunurilor, cum ar fi: detalii legate de clauza de garanţie, de debitor, contractul de credit, fără însă a se face o descriere a bunurilor ipotecate. Aceste detalii nu vor fi reluate în rubricile destinate identificării şi descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate.
(3) La tipul de bunuri "Autovehicule" se vor înscrie toate sistemele mecanice care se deplasează cu mijloace de autopropulsare, prin rulare, alunecare sau plutire şi utilizate pentru transportul de persoane, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Identificarea bunurilor cuprinde: modelul, anul de fabricaţie, numărul şasiului, dacă există, sau seria de fabricaţie şi seria motorului. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.
(4) La tipul de bunuri "Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmează a fi extrase sau recolte care urmează a fi culese, urmând ca bunul mobil să fie individualizat atât prin elemente de identificare, cât şi prin descrierea suplimentară. Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară, în cadrul aceleiaşi rubrici în care este descris bunul mobil ataşat acestuia.
(5) La tipul de bunuri "Alte bunuri" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: creanţe, cont bancar, acţiuni/părţi sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, poliţe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi), alte bunuri. Fiecare bun ipotecat va fi individualizat prin completarea rubricii "Identificare bun", cu respectarea indicaţiilor cuprinse în formular. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunurilor ipotecate, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

Art. 8. - (1) În cadrul formularului de aviz modificator se pot efectua 20 de tipuri de modificări, solicitantul având posibilitatea de a selecta un singur tip de modificare în cadrul aceluiaşi formular. Prin subscrierea unui formular de aviz modificator nu vor putea fi înscrise în arhivă bunuri mobile noi, chiar dacă aceste bunuri fac obiectul aceluiaşi contract de ipotecă, ele fiind înregistrate în arhivă prin completarea unui aviz de ipotecă iniţial.
(2) În cazul în care solicitantul va subscrie un formular de aviz de reducere prin care se doreşte degrevarea unor bunuri cuprinse într-un text bloc de bunuri, cuprinse într-un aviz de ipotecă anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se va selecta şi rubrica referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind evidenţierea bunurilor, respectând instrucţiunile cuprinse în formularul de aviz de reducere.
(3) Formularul de aviz de schimbare a rangului ipotecii trebuie subscris de toţi creditorii care îşi schimbă rangul.
(4) Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitând tuturor creditorilor cu statut activ la data expirării avizului. Avizul este prelungit pentru o perioadă de 5 ani, termenul începe să curgă de la data expirării avizului iniţial, indiferent de momentul efectuării prelungirii. Pentru avizele de înscriere care expiră în perioadele în care activitatea arhivei este întreruptă din motive tehnice, întrerupere constatată şi anunţată de către Autoritatea de Supraveghere operatorilor autorizaţi, se prelungeşte data expirării acestor avize, până la sfârşitul primei zile lucrătoare, ce urmează zilei în care s-a reluat activitatea arhivei. Formularul de aviz de prelungire trebuie să fie transmis operatorului sau agentului anterior datei expirării. Este recomandat ca formularul de aviz de prelungire să fie înscris în arhivă cu câteva zile înainte de data expirării acestuia.
(5) În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat din cauze tehnice, neimputabile operatorului sau agentului autorizat, pentru activarea acestuia este necesară înscrierea unui formular de aviz de reactivare, pe baza unei cereri aprobate de Autoritatea de Supraveghere. Cererea trebuie formulată de către una dintre părţile avizului şi înaintată Autorităţii de Supraveghere cel târziu la data expirării avizului iniţial. Autoritatea de Supraveghere va analiza cauzele care au determinat inactivarea, iar dacă se va constata că sunt de natură tehnică, va aproba cererea şi va transmite către solicitant acceptul de înscriere în arhivă a unui formular de aviz de reactivare. Corpul operatorilor va efectua înregistrarea în arhivă a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispoziţiilor legale de către solicitant, la care se ataşează acceptul Autorităţii de Supraveghere. Dacă, între data depunerii cererii de reactivare la Autoritatea de Supraveghere şi data înscrierii avizului de reactivare, avizul iniţial expiră, solicitantul trebuie să completeze şi să înscrie un formular de aviz de prelungire până la sfârşitul proximei zile în care s-a înregistrat avizul de reactivare, deoarece avizul reactivat va avea ca dată de expirare data proximei zile lucrătoare. În cazul în care avizul iniţial expiră în aceeaşi zi în care se înscrie avizul de reactivare, termenul de expirare se va proroga până la sfârşitul proximei zile lucrătoare.
(6) Formularul de aviz de actualizare a datelor trebuie subscris în cazul în care avizul iniţial nu cuprinde date privind constituitorul ipotecii şi apartenenţa bunurilor şi se solicită înscrierea unor avize subsecvente avizului iniţial. Acest aviz este scutit de plata taxei şi va fi completat o singură dată.
(7) Prin subscrierea categoriilor de avize specifice se realizează publicitatea unor operaţiuni juridice prevăzute de Codul civil şi alte acte normative.

Art. 9. - (1) Căutarea în arhivă se va efectua în funcţie de tipul avizului de înscriere: aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă - creanţe securitizate şi aviz de ipotecă - obligaţiuni ipotecare.
(2) În cadrul fiecărui tip de aviz, căutarea în arhivă se va putea efectua după mai multe criterii:
a) în cazul avizelor ipotecare, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului şi elementele de identificare ale bunului;
b) în cazul avizelor de fiducie, după numărul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului şi elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare;
c) în cazul avizelor specifice, după numărul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale părţilor şi elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicităţii;
d) în cazul avizelor ipotecare - creanţe securitizate, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului şi elementele de identificare ale creanţelor din portofoliu;
e) în cazul avizelor ipotecare - obligaţiuni ipotecare, după numărul de identificare a avizului de înscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului sau emitentului şi elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu.
(3) În cazul căutării după criteriul "bun", aceasta se va efectua după tipul bunului şi după datele de identificare ale acestuia. În cazul bunului de tip "Autovehicul", căutarea se poate face după rubricile de identificare a bunului: model, an fabricaţie, număr şasiu sau serie fabricaţie, serie motor, număr de înmatriculare. În cazul bunului de tip "Bun mobil ataşat unui bun imobil", căutarea se poate face după categoria bunului mobil şi după criteriul "Identificare bun şi descriere suplimentară". Pentru "Alte bunuri" căutarea se va putea realiza după categoria bunului respectiv şi după criteriul "Identificare bun". Nu se vor face căutări după criteriul "Descriere suplimentară".

Art. 10. - Serviciul profesii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 11. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011.