Dezbatere publica pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere

În temeiul dispoziţiilor art. 6 din Legea 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare."

sursa: www.just.ro

1. Proiectul de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare.

 

P R O I E C T

O R D I N 

Nr.  __________ din ________ 2013

pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

Ministrul Justiţiei,

În temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările ulterioare,

În conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

Emite următorul O R D I N

Art. 1 - (1) Se aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 1 - 45, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele prevăzute în anexa nr. 46 la prezentul ordin vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de înscriere referitoare la creanţele bugetare.

Art. 2 - (1) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de către solicitant. Formularul de aviz de înscriere poate fi completat şi prin utilizarea unor programe informatice şi semnat de solicitantul înregistrării.

(2) Solicitanţii vor certifica prin semnătură orice ştersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de înscriere.

(3) Solicitantul înregistrării în arhivă are obligaţia de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere cu respectarea dispoziţiilor legale şi a indicaţiilor instituite în cuprinsul formularelor. Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tipărite, tipărindu-se numai rubricile completate cu informaţiile corespunzătoare formularului de aviz respectiv.

(4) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informaţiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii/agenţii au obligaţia de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

(5) Operatorii/agenţii au obligaţia de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispoziţiilor legale, a indicaţiilor instituite în cuprinsul acestuia şi în formatul acceptat de arhivă, fără a verifica corectitudinea informaţiilor din formularul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

(6) Operatorul/agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere, atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerinţelor legale sau în alt format decât cel acceptat de arhivă. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei.

(7) Prin formatul acceptat de arhivă se înţelege completarea informaţiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât şi părţilor şi bunurilor sau obiectului supus publicităţii.

(8) În cazul bunurilor se vor respecta rubricile destinate tipului sau categoriei de bunuri, încadrarea corectă a acestor bunuri şi dimensiunea maximă admisă.

(9) La tipul „Alte bunuri” se vor selecta şi completa, pentru fiecare bun în parte, rubricile corespunzătoare acestora din formular.

(10) Nu vor fi acceptate formularele care, la rubrica „Alte bunuri”, conţin informaţii cu privire la un bun pentru care este prevăzută rubrică specială.

(11) Fiecare bun va fi individualizat în mod distinct, iar dacă există mai multe bunuri de aceeaşi categorie, vor fi evidenţiate ca bunuri separate, având numere de ordine distincte.

(12) Nerespectarea de către operator sau agent a obligaţiei de verificare prevăzute la alin. (5)  se sancţionează disciplinar conform art. 311 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 - Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau a agentului, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.

Art. 4 - (1) Înregistrarea unui aviz de înscriere în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare.

(2) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă.

(3) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea in arhivă a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial, a avizului de menţinere şi a avizului de reactivare. În cazul în care debitorul obţine o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară, acesta poate solicita înscrierea avizului de nulitate.

(4) Avizul de cesiune a creanţei ipotecate cu bunurile înscrise în arhivă, avizul de cesiunea a rangului ipotecii sau avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor, poate fi introdus in arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestora, cu respectarea prevederilor OG nr. 89/2000.

(5) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său poate solicita înscrierea in arhivă a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial, a avizului de menţinere, a avizului de extindere, a avizului de actualizare a datelor şi a avizului de reactivare. În cazul în care constituitorul obţine o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară, acesta poate solicita înscrierea avizului de nulitate.

(6) Orice persoană interesată, alta decât creditorul, debitorul sau constituitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare – privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei – privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.

(7) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea in arhivă a avizului de ipotecă iniţial, atunci când este selectată destinaţia „Sechestru asigurător”, a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare „Înscrierea unor menţiuni prevăzute de lege”, a avizului de executare şi a avizului de preluare în contul creanţei, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere.

(8) Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de fiducie.

(9) Constituitorul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea in arhivă a avizului de fiducie iniţial, a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

(10) Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea in arhivă a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului iniţial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei şi a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicaţiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

(11) Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate a fiduciei în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.

(12) Oricare din părţile actului/faptului juridic asupra căruia se face publicitate prin înscrierea unor avize specifice poate solicita înscrierea în arhivă a acestor avize.

(13) Orice persoană interesată, alta decât părţile din avizul specific, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.

(14) Organul competent poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui aviz specific, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a deciziilor Autorităţii de Supraveghere.

(15) Reprezentantul creditorului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunile ipotecare.

(16) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea avizului de nulitate, privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunile ipotecare, în cazul în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară.

(17) Orice persoană interesată, alta decât reprezentantul creditorului sau debitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, privind securitizarea creanţelor sau obligaţiunile ipotecare, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz.

(18) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupune verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, se va efectua de către Corpul Operatorilor. În exercitarea acestor atribuţii Corpul Operatorilor va înregistra în arhivă următoarele categorii de formulare: formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere, formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere, formularul de aviz de executare privind „Încetarea executării pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti”, formularul de aviz de preluare privind „Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanţei pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti”, precum şi orice alte avize care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorităţii de Supraveghere. În cazul formularelor care necesită  verificări ale documentelor care stau la baza înscrierii, Corpul Operatorilor va efectua următoarea procedură: după primirea solicitării de înscriere şi verificarea documentelor, va completa formularul corespunzător şi-l va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca acesta să-l returneze, semnat, în două exemplare pentru a putea fi înregistrat în arhivă. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de Corpul Operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă, cu menţionarea numărului şi datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.

(19)  Prin reprezentant se înţelege atât reprezentantul legal, cât şi cel convenţional. Dovada calităţii de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, procură autentică, împuternicire avocaţială, împuternicire de reprezentare juridică, delegaţie, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.

Art. 5 - Instrucţiuni de completare a rubricilor cuprinse în formularele de avize de ipotecă

(1) La rubrica „Date generale privind contractul de ipotecă/operaţiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente” se va menţiona actul juridic care stă la baza înscrierii respective, cum ar fi: contractul de ipotecă, operaţiunile asimilate, actul adiţional la contract, contractul principal, atunci când conţine clauza de ipotecă etc. În cazul în care nu există un act juridic care stă la baza modificării avizului de ipotecă iniţial, cum ar fi rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare ale debitorului/ constituitorului/creditorului/bunului ipotecat, această rubrică se va completa cu datele actului juridic care conţine informaţia corectă, dar înscrisă eronat sau se vor completa datele contractului de ipotecă. Fiecărui contract de ipotecă/operaţiune asimilată trebuie să-i corespundă un formular de aviz de ipotecă.

(2) Orice formular de aviz de ipotecă trebuie să cuprindă date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii şi debitorul obligaţiei garantate, precum şi date referitoare la bunul ipotecat.

(3) Conform dispoziţiilor Codului civil, în sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) debitor – persoana care şi-a asumat obligaţia în contractul principal, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu;

b) constituitor al ipotecii - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta.

c) constituitor debitor – debitorul obligaţiei principale care are şi calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta;

d) constituitor terţ – titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat şi care are capacitatea de a dispune de acesta, dar care nu şi-a asumat obligaţia din contractul principal.

(4) Completarea rubricii „Detalii comune bunurilor ipotecate” nu este obligatorie. În cazul în care solicitantul doreşte să înscrie anumite detalii legate de dispoziţiile conţinute în contractul de ipotecă referitoare la obiectul ipotecii, va rezuma în această rubrică informaţiile comune tuturor bunurilor, cum ar fi: detalii legate de clauza de garanţie, de debitor, contractul de credit, fără însă a se face o descriere a bunurilor ipotecate. Aceste detalii nu vor fi reluate în rubricile destinate identificării şi descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate.

(5) Solicitantul va înscrie bunul ipotecat prin completarea rubricilor corespunzătoare, prin selectarea tipului de bun aferent şi a categoriei din care face parte bunul ipotecat. Fiecare tip de bun cuprinde rubrici privind identificarea bunului şi descrierea suplimentară a acestuia.

(6) Pentru respectarea prevederilor Codului civil, bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie să fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, prin întocmirea unei liste, prin determinarea categoriei, prin indicarea cantităţii sau prin stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunurilor mobile ipotecate.

(7) În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalităţi de fapt (fond de comerţ, stocuri sau alte asemenea universalităţi), trebuie menţionate în mod expres natura şi conţinutul universalităţii, “toate bunurile mobile prezente si viitoare” nu mai constituie o descriere suficientă şi detaliată. Ipoteca asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente sau viitoare, este permisă  numai în cazul bunurilor afectate activităţii unei întreprinderi.

(8) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, el trebuie indicat în mod distinct, fără a se folosi sintagma “toate conturile debitorului/constituitorului prezente şi viitoare”.

(9) La tipul de bunuri „Autovehicule” se vor înscrie toate sistemele mecanice care se deplasează cu mijloace de autopropulsare, prin rulare, alunecare sau plutire şi utilizate pentru transportul de persoane, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Identificarea bunurilor cuprinde: modelul, anul de fabricaţie, numărul şasiului, dacă există, sau seria de fabricaţie şi seria motorului. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica „Descriere suplimentară” cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

(10) La tipul de bunuri „Bunuri mobile ipotecate, ataşate unor bunuri imobile” se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmează a fi extrase sau recolte care urmează a fi culese, urmând ca bunul mobil să fie individualizat atât prin elemente de identificare, cât şi prin descrierea suplimentară. Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere şi numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară, în cadrul aceleiaşi rubrici în care este descris bunul mobil ataşat acestuia.

 (11) La tipul de bunuri „Alte bunuri” se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: creanţe, cont bancar, acţiuni/părţi social/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/ instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, poliţe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi), alte bunuri. Fiecare bun ipotecat va fi individualizat prin completarea rubricii „Identificare bun”, cu respectarea indicaţiilor cuprinse în formular. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica „Descriere suplimentară” cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

 (12) În cadrul formularului de aviz modificator se pot efectua 20 de tipuri de modificări, solicitantul având posibilitatea de a selecta un singur tip de modificare în cadrul aceluiaşi formular. Prin subscrierea unui formular de aviz modificator nu vor putea fi înscrise în arhivă bunuri mobile noi, chiar dacă aceste bunuri fac obiectul aceluiaşi contract de ipotecă, ele fiind înregistrate în arhivă prin completarea unui aviz de ipotecă iniţial.

 (13) În cazul în care solicitantul va subscrie un formular de aviz de reducere prin care se doreşte degrevarea unor bunuri cuprinse într-un text bloc de bunuri, cuprinse într-un aviz de ipotecă anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se va selecta şi rubrica referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind evidenţierea bunurilor, respectând instrucţiunile cuprinse în formularul de aviz de reducere.

 (14) Formularul de aviz de schimbare a rangului ipotecii trebuie subscris de toţi creditorii care îşi schimbă rangul.

 (15) Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitând tuturor creditorilor cu statut activ la data expirării avizului. Avizul este prelungit pentru o perioadă de 5 ani, termenul începe să curgă de la data expirării avizului iniţial, indiferent de momentul efectuării prelungirii. Pentru avizele de înscriere care expiră în perioadele în care activitatea arhivei este întrerupă din motive tehnice, întrerupere constatată şi anunţată de către Autoritatea de Supraveghere operatorilor autorizaţi, se prelungeşte data expirării acestor avize, până la sfârşitul proximei zile lucrătoare, zilei în care s-a reluat activitatea arhivei. Formularul de aviz de prelungire trebuie să fie transmis operatorului sau agentului anterior datei expirării. Este recomandat ca formularul de aviz de prelungire să fie înscris în arhivă cu câteva zile înainte de data expirării acestuia.

 (16) În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat din cauze tehnice, neimputabile operatorului sau agentului autorizat, pentru activarea acestuia este necesară înscrierea unui formular de aviz de reactivare, pe baza unei cereri aprobate de Autoritatea de Supraveghere. Cererea trebuie formulată de către una din părţile avizului şi înaintată Autorităţii de Supraveghere cel târziu la data expirării avizului iniţial. Autoritatea de Supraveghere va analiza cauzele care au determinat inactivarea, iar dacă se va constata că sunt de natură tehnică va aproba cererea şi va transmite către solicitant acceptul de înscriere în arhivă a unui formular de aviz de reactivare. Corpului Operatorilor va efectua înregistrarea în arhivă a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispoziţiilor legale de către solicitant, la care se ataşează acceptul Autorităţii de Supraveghere. Dacă între data depunerii cererii de reactivare la Autoritatea de Supraveghere şi data înscrierii avizului de reactivare, avizul iniţial expiră, solicitantul trebuie să completeze şi să înscrie un formular de aviz de prelungire până la sfârşitul proximei zile în care s-a înregistrat avizul de reactivare, deoarece avizul reactivat va avea ca dată de expirare data proximei zile lucrătoare. În cazul în care avizul iniţial expiră în aceeaşi zi în care se înscrie avizul de reactivare termenul de expirare se va proroga până la sfârşitul proximei zile lucrătoare.

(17) Formularul de aviz de actualizare a datelor trebuie subscris în cazul în care avizul iniţial nu cuprinde date privind constituitorul ipotecii şi apartenenţa bunurilor şi se solicită înscrierea unor avize subsecvente avizului iniţial. Acest aviz este scutit de plata taxei şi va fi completat o singură dată.

(18) Prin subscrierea categoriilor de avize specifice se realizează publicitatea unor operaţiuni juridice prevăzute de Codul civil şi alte acte normative.

Art. 6 - Instrucţiuni de căutare în arhivă

(1) Căutarea se va efectua în funcţie de tipul avizului de înscriere: aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă – creanţe securitizate şi aviz de ipotecă – obligaţiuni ipotecare.

(2) În cadrul fiecărui tip de aviz, căutarea în arhivă se va putea efectua după mai multe criterii:

     a) în cazul avizelor ipotecare, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului şi elementele de identificare ale bunului;

     b) în cazul avizelor de fiducie, după numărul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului şi elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare;

     c) în cazul avizelor specifice, după numărul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale părţilor şi elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicităţii;

     d) în cazul avizelor ipotecare – creanţe securitizate, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului şi elementele de identificare ale creanţelor din portofoliu;

     e) în cazul avizelor ipotecare – obligaţiuni ipotecare, după numărul de identificare a avizului de înscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului sau emitentului şi elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu.

(3) În cazul căutării după criteriul bun, aceasta se va efectua după tipul bunului şi după datele de identificare ale acestuia. În cazul bunului de tip „Autovehicul” căutarea se poate face după rubricile de identificare a bunului: model, an fabricaţie, număr şasiu sau serie fabricaţie, serie motor, număr de înmatriculare. În cazul bunului de tip „Bun mobil ataşat unui bun imobil” căutarea se poate face după categoria bunului mobil şi după criteriul „Identificare bun şi descriere suplimentară”. În cazul bunului de tip „Alte bunuri” căutarea se va putea realiza după categoria bunului respectiv şi după criteriul „Identificare bun”. Nu se vor face căutări după criteriul „Descriere suplimentară”.

Art. 7 - Serviciul profesii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8 - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 2034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de garanţie privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011.

Bucureşti    

Ministrul Justiţiei

Robert Marius CAZANCIUC

Nr. __________ / ____________

 

2. Referat de aprobare.

REFERAT DE APROBARE a Ordinului ministrului justiţiei pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi a instrucţiunilor de completare a acestor formulare

Actele normative care reglementează publicitatea ipotecilor mobiliare şi a operaţiunilor prevăzute de lege prin înscrierea acestora în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare sunt: Codul civil, Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările şi completările ulterioare, Instrucţiunile ministrului justiţiei nr. 3128/C/2003 privind criteriile de autorizare a operatorilor de arhivă şi Ordinul ministrului justiţiei nr. 2034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate a operaţiunilor juridice prevăzute de lege, structurat pe persoane şi bunuri, iar înregistrarea operaţiunilor privind garanţiile reale mobiliare se efectuează de către operatorii de Arhivă şi de către prepuşii lor, agenţii împuterniciţi.

În ceea ce priveşte modalitatea de efectuare a înscrierilor, potrivit art. 29 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, operatorul de Arhivă va înscrie datele din formularul de aviz de înscriere completat de solicitantul înregistrării în sistemul de administrare a informaţiei, prin redarea fidelă a conţinutului formularului primit.

În conformitate cu dispoziţiile art. 33 din Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, Autoritatea de Supraveghere – Ministerul Justiţiei – poate revizui sau înlocui, prin decizie, modelele de formulare de avize de înscriere, atunci când consideră necesar.

Modificările şi completările ce ar urma să fie aduse formularelor de avize de înscriere prin prezentul proiect de ordin al ministrului justiţiei se datorează în principal reevaluării structurii sistemului de publicitate mobiliară al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, care a devenit mult mai complex, cumulând cinci registre: ipoteci mobiliare, fiducii, alte operaţiuni juridice supuse publicităţii, creanţe securitizate şi obligaţiuni ipotecare

Principalele modificări şi completări aduse de prezentul proiect de ordin se referă la următoarele aspecte:

 • introducerea formularelor de avize specifice (cu subcategoriile: aviz specific iniţial, aviz modificator al avizului specific iniţial, aviz de prelungire a avizului specific iniţial, aviz de stingere a avizului specific iniţial, aviz de nulitate a avizului specific iniţial, aviz de reactivare a avizului specific iniţial), ca o categorie distinctă de avize de înscriere, prin care se realizează numai publicitatea actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege:
 • publicitatea regimului matrimonial;
 • publicitatea cesiunii de creanţă;
 • publicitatea clauzei de inalienabilitate;
 • publicitatea clauzei de insesizabilitate;
 • publicitatea clauzei de rezervă a proprietăţii;
 • publicitatea pactului de răscumpărare;
 • publicitatea hotărârii judecătoreşti privind actele de dispoziţie ale unui soţ, care pun în pericol grav interesele familiei;
 • publicitatea declaraţiei de rezoluţiune;
 • publicitatea declaraţiei de reziliere;
 • publicitatea uzufructului asupra creanţelor;
 • publicitatea plăţii anticipate a chiriei;
 • publicitatea cesiunii creanţei privind chiria.
 • introducerea formularului de aviz de actualizare a datelor cuprinse în avizele înscrise în arhivă anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil, datorită trecerii de la formatul actualelor formulare (care conţin câmpuri privind creditorul, debitorul şi bunul în garanţie) la formatul noilor formulare (care conţin câmpuri privind creditorul, debitorul, constituitorul  şi bunul ipotecat, stabilindu-se apartenenţa bunului);
 • în temeiul dispoziţiilor Codului de procedură civilă, respectiv ale Codului de procedură penală, la toate formularele de avize de ipotecă, la rubrica privind destinaţia înscrierii, se va adăuga un nou câmp denumit „Sechestru asigurător”;
 • la toate formularele de avize de ipotecă, la rubrica privind solicitantul înscrierii, se va adăuga un nou câmp denumit „organ competent” sau „reprezentant al organului competent”
 • în temeiul prevederilor Codului civil, în sensul că bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie să fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, la toate formularele de avize de ipotecă, la tipul de bunuri „Alte bunuri” au fost introduse mai multe categorii: creanţe, cont bancar, acţiuni/părţi social/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/ instalaţii/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, poliţe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalităţi (stocuri, fond de comerţ sau alte asemenea universalităţi), alte bunuri. Fiecare dintre aceste categorii de bunuri cuprinde rubrici privind identificarea bunului şi descrierea suplimentară a acestuia. Bunul ipotecat va fi individualizat în rubrica „Identificare bun”, urmând ca rubrica „Descriere suplimentară” să fie completată cu informaţii complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestuia. Căutarea în AEGRM a unui bun se va efectua numai după rubrica „Identificare bun”;
 • la toate formularele de avize de ipotecă, a fost introdusă o nouă rubrică – „Detalii comune bunurilor ipotecate”, care va fi completată cu  informaţii comune tuturor bunurilor, pentru a nu mai fi reluate de fiecare dată în rubricile destinate identificării şi descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate.

La intrarea în vigoare a prezentului ordin, se abrogă prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 2034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de ordin, pe care vă adresăm rugămintea să îl aprobaţi.