LEGE nr. 60 din 10 aprilie 2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil

EMITENT:         PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN:  MONITORUL OFICIAL  NR. 255 din 17 aprilie 2012

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

ART. I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 696 din 30 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) In sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) regulament - Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, adoptat prin Hotararea Guvernului nr. 802/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) operator - persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

c) agent - persoana fizica sau juridica imputernicita de operatori sa efectueze direct inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

d) arhiva - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare (AEGRM);

e) aviz de inscriere, dupa caz: avizul de inscriere a ipotecii si a celorlalte operatiuni asimilate acesteia, denumit in continuare aviz de ipoteca; avizul de fiducie; avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege, denumit in continuare aviz specific; avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor; avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.

(2) Avizul de ipoteca reprezinta avizul de inscriere a ipotecii si a celorlalte operatiuni juridice prevazute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, si poate fi:

1. avizul de constituire a ipotecii si de inscriere a celorlalte operatiuni juridice supuse prevederilor Codului civil, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, denumit in continuare aviz de ipoteca initial;

2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial, vizand descrierea bunului ipotecat, numele/denumirea debitorului, respectiv a creditorului, rectificarea oricarei erori materiale survenite si alte modificari reglementate de lege;

3. avizul de cesiune a creantei ipotecare;

4. avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial;

5. avizul de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

6. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;

7. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la intreaga ipoteca;

8. avizul de nulitate pentru motivul anularii sau constatarii nulitatii contractului de ipoteca;

9. avizul de inscriere a intentiei de constituire a unei ipoteci;

10. avizul de transformare a avizului de inscriere a intentiei de constituire a ipotecii in aviz de ipoteca initial;

11. avizul de mentinere a ipotecii;

12. avizul de actualizare a datelor;

13. avizul de executare a bunului ipotecat;

14. avizul de preluare in contul creantei;

15. avizul de cesiune a ipotecii;

16. avizul de schimbare a rangului ipotecilor;

17. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial.

(3) Avizul de fiducie reprezinta avizul de mentionare in arhiva a fiduciei si poate fi:

1. avizul de fiducie initial;

2. avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;

3. avizul modificator al avizului de fiducie initial;

4. avizul de stingere a avizului de fiducie initial;

5. avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;

6. avizul de reactivare a avizului de fiducie initial.

(4) Avizul specific este avizul prin care se realizeaza publicitatea altor acte sau fapte juridice specifice a caror inscriere este prevazuta de lege si poate fi:

1. avizul specific initial;

2. avizul modificator al avizului specific initial;

3. avizul de prelungire a avizului specific initial;

4. avizul de stingere a avizului specific initial;

5. avizul de nulitate a avizului specific initial;

6. avizul de reactivare a avizului specific initial.

(5) Avizul de ipoteca - creante securitizate reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 31/2006 si poate fi:

1. avizul de ipoteca initial - creante securitizate;

2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

3. avizul de reducere a ipotecii - creante securitizate;

4. avizul de extindere a ipotecii - creante securitizate;

5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - creante securitizate.

(6) Avizul de ipoteca - obligatiuni ipotecare reprezinta avizul de inscriere a ipotecii conform Legii nr. 32/2006 si poate fi:

1. avizul de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

2. avizul modificator al avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

3. avizul de reducere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;

4. avizul de extindere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;

5. avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

6. avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

7. avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

8. avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare."

2. La articolul I punctul 2, alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Ipotecile mobiliare, gajul, precum si orice alte operatiuni asimilate acestora, pentru care legea prevede inscrierea in arhiva in vederea efectuarii publicitatii, se inscriu in arhiva prin completarea, in mod corespunzator, a formularelor de aviz de ipoteca mobiliara."

3. La articolul I punctul 2, dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

"(2^1) Controlul asupra contului satisface cerinta publicitatii ipotecii mobiliare numai prin inscrierea ipotecii mobiliare in arhiva.

(2^2) In cazul ipotecilor mobiliare pentru care publicitatea se realizeaza prin control in conditiile art. 2.410 alin. (2) din Codul civil, prioritatea mentionata de art. 2.426 din Codul civil este conferita numai acelei ipoteci mobiliare care a indeplinit si formalitatile de publicitate la arhiva."

4. La articolul I punctul 3, litera g) a alineatului (2) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) supravegheaza desfasurarea activitatii operatorilor si agentilor acestora in conformitate cu regulile de concurenta, sesizeaza Consiliul Concurentei cu privire la incalcarea acestora si poate suspenda sau revoca dreptul de a efectua operatiuni de inregistrare in arhiva, atunci cand exista probe suficiente cu privire la practicile respective. Masurile luate isi vor produce efectele pana la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; dupa acest moment, Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri in concordanta cu decizia Consiliului Concurentei sau, dupa caz, a instantei judecatoresti;".

5. La articolul I punctul 5, alineatul (5) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Corpul operatorilor participa impreuna cu Autoritatea de Supraveghere la elaborarea de reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, precum si la elaborarea regulamentului pentru organizarea si functionarea AEGRM, cu respectarea dispozitiilor Codului civil, a prezentei ordonante si a regulamentului."

6. La articolul I punctul 6, alineatul (5^1) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5^1) Actele prevazute la alin. (5) se adopta de catre Autoritatea de Supraveghere."

7. La articolul I punctul 7, partea introductiva a articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 13

Pentru obtinerea autorizatiei de operator, persoanele interesate vor inainta Autoritatii de Supraveghere urmatoarele documente:".

8. La articolul I punctul 8, alineatul (7) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Solicitantului care nu va completa documentatia in termen de 45 de zile de la comunicarea adresei in acest sens de catre Autoritatea de Supraveghere i se va respinge cererea de autorizare. De la completare curge un nou termen de 45 de zile pentru solutionarea cererii."

9. La articolul I, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmatorul cuprins:

"10^1. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 18

(1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de revocare a autorizatiei de functionare va fi publicata pe pagina web a arhivei si va produce efecte incepand cu aceasta data.>>"

10. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 19

(1) Operatorii sunt obligati sa garanteze profesional pentru eventualele prejudicii rezultand din inregistrarea necorespunzatoare a avizelor de inscriere."

11. La articolul I punctul 13, alineatul (1) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 21

(1) Prejudiciile cauzate prin activitatea de inscriere desfasurata de operator potrivit dispozitiilor Codului civil, prezentei ordonante si regulamentului vor fi acoperite cu prioritate prin sistemul de asigurare profesionala sau cu scrisoarea de garantie."

12. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:

"14^1. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 23

(1) Pentru obtinerea autorizatiei si pentru fiecare reautorizare operatorii vor plati o taxa in cuantum de 200 lei.

(2) De asemenea, operatorii vor plati o taxa in cuantum de 50 lei pentru fiecare birou teritorial sau agent imputernicit sa efectueze inscrieri in arhiva.>>"

13. La articolul I punctul 15, articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 24

(1) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial.

(2) Pentru celelalte avize de ipoteca se vor plati urmatoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial;

b) 10 lei pentru avizul de nulitate al avizului de ipoteca initial;

c) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial;

d) 20 lei pentru avizul de cesiune a creantei ipotecare;

e) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca initial sau de extindere a ipotecii asupra altor bunuri;

f) 20 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial;

g) 20 lei pentru avizul de mentinere a ipotecii;

h) 20 lei pentru avizul de executare a bunului ipotecat;

i) 20 lei pentru avizul de preluare in contul creantei;

j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;

k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;

l) 30 lei pentru avizul de transformare;

m) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial.

(3) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie initial.

(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plati urmatoarele taxe:

a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;

b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie initial;

c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;

d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie initial;

e) 60 lei pentru avizul de reactivare a avizului de fiducie initial.

(5) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz specific initial.

(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plati urmatoarele taxe:

a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific initial;

b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific initial;

c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific initial;

d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific initial;

e) 40 lei pentru avizul de reactivare a avizului specific initial.

(7) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - creante securitizate.

(8) Pentru celelalte avize de ipoteca - creante securitizate se vor plati urmatoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creante securitizate;

c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creante securitizate;

d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;

g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - creante securitizate.

(9) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare.

(10) Pentru celelalte avize de ipoteca - obligatiuni ipotecare se vor plati urmatoarele taxe:

a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;

c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;

d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;

g) 30 lei pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare.

(11) Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru orice alte avize necesare inscrierii in arhiva a actelor si faptelor juridice prevazute de lege."

14. La articolul I punctul 16, articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 25

(1) O cota de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza ca venituri la bugetul de stat.

(2) O cota de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 23 si 24 se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la alte dispozitii legale, ca fond special la dispozitia Ministerului Justitiei, pentru organizarea si functionarea AEGRM.

(3) Modul de utilizare de catre Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2), precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.

(4) Disponibilitatile ramase la finele anului in fondul special se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.

(5) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (2), precum si verificarea respectarii destinatiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justitiei.

(6) Cuantumul taxelor stabilite la art. 23 si 24 va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie."

15. La articolul I punctul 19, articolul 28^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 28^2

(1) Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita inscrierea in arhiva a oricarui tip de aviz de ipoteca.

(2) Debitorul obligatiei garantate sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial.

(3) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, poate solicita doar inscrierea in arhiva a avizului de ipoteca initial si a avizului de extindere a ipotecii asupra altor bunuri.

(4) Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.

(5) Avizul de cesiune a ipotecii poate fi depus la arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului ipotecii sau a cesionarului ipotecii ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica ori prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat.

(6) Inscrierea in arhiva a avizelor de fiducie poate fi solicitata, dupa caz, fie de catre constituitor, fie de catre beneficiar, fie de catre fiduciar sau administratorul provizoriu ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.

(7) Operatorul va pastra documentele de reprezentare aferente fiecarui aviz inscris si le va prezenta la cererea Autoritatii de Supraveghere.

(8) In cazul in care persoana interesata este persoana juridica, subscrierea avizelor de inscriere poate fi facuta si de catre consilierul juridic al acesteia, prezentand imputernicirea data de persoana juridica.

(9) Inscrierea in arhiva a avizelor specifice poate fi solicitata de oricare din partile avizului ori de catre reprezentantii acestora, imputerniciti prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de avize de inscriere.

(10) Inscrierea in arhiva a avizelor de ipoteca conform Legii nr. 31/2006 si Legii nr. 32/2006 poate fi solicitata de reprezentantul creditorului."

16. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 28^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 28^3

(1) Formularul de aviz de inscriere va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia la sediul biroului de inscriere in arhiva de catre persoana interesata, potrivit legii, ori de catre reprezentantul sau, imputernicit prin procura autentica sau prin imputernicire avocatiala, atunci cand reprezentantul este un avocat, ori va fi transmis, in conditiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil."

17. La articolul I punctul 22, articolul 30^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 30^1

Operatorii, birourile teritoriale proprii, precum si agentii imputerniciti ai acestora raspund in desfasurarea activitatii lor disciplinar, civil sau penal, dupa caz."

18. La articolul I, punctul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"23. Articolul 31 se abroga."

19. La articolul I punctul 24, litera b) a alineatului (1) al articolului 31^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) desfasurarea activitatii in conformitate cu regulile de concurenta;".

20. La articolul I, punctul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"26. Articolul 33 se abroga."

21. La articolul II punctul 6, litera a) a alineatului (1) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) in cazul contractelor incheiate intre profesionisti, potrivit art. 1.535 din Codul civil;".

22. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. III

Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

<<ART. 6

(1) In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a Codului civil, referirile la comercianti se considera a fi facute la persoanele fizice sau, dupa caz, la persoanele juridice supuse inregistrarii in registrul comertului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica termenului "comerciant" prevazut in:

a) Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata;

b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicata, cu modificarile ulterioare;

c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) orice alte acte normative in care termenul "comerciant" are un inteles specific dispozitiilor cuprinse in aceste din urma acte normative.

(3) In legislatia privind protectia drepturilor consumatorilor, termenul "comerciant" se inlocuieste cu cel de "profesionist".>>

2. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

<<ART. 8^1

Existenta unui litigiu sau inscrierea lui in registrele publice prevazute de lege nu impiedica efectuarea formalitatilor de publicitate.>>

3. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:

<<ART. 17^1