Care sunt operatiunile juridice supuse publicitatii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM?

Noul Cod Civil reglementeaza regimul juridic al ipotecilor mobiliare si a fiduciilor, destinate sa asigure indeplinirea unei obligatii civile sau comerciale nascute din orice contract incheiat intre persoane fizice sau juridice, fiind supuse prevederilor Codului Civil, in ceea ce priveste ordinea de prioritate, publicitatea si executarea, urmatoarele acte juridice:

a) toate cesiunile drepturilor de creanta;

b) vanzarile conditionate, precum si orice alte acte juridice, indiferent de forma sau de denumirea lor, destinate sa garanteze indeplinirea unei obligatii cu un bun, asa cum este definit la art. 6 din prezentul titlu;

c) toate formele de inchiriere, inclusiv orice leasing, pe termen mai mare de un an;

d) contractele de consignatie;

e) garantele si recipisele de depozit.

Se considera cuprinse in domeniul de aplicare al Codului Civil toate bunurile mobile, corporale sau necorporale, orice bun mobil corporal sau bun mobil care este accesoriu al altui bun imobil, dar care poate fi inlaturat sau extras din acesta, cu exceptia cladirilor si a materialelor de constructii, chiar daca partile au denumit contractul respectiv ipoteca.

Bunurile care intra sub incidenta legii sunt urmatoarele:

a) stocul de bunuri fungibile si nefungibile;
b) soldurile creditoare ale conturilor de depozit, depunerile de economii ori depozitele la termen deschise la institutii bancare sau financiare;    
c) certificatele de depozit, conosamentele si altele similare;
d) actiunile si partile sociale din societatile pe actiuni si cu raspundere limitata;
e) drepturile de exploatare ale resurselor naturale si de operare de servicii publice, in conditiile prevazute de lege;
f) drepturile rezultand din inventii, marci de fabrica si alte drepturi de proprietate intelectuala, industriala sau comerciala;    
g) drepturile de creanta garantate;
h) instrumentele negociabile;
i) universalitatea bunurilor mobile ale debitorului, care poate ingloba inventarul bunurilor circulante si bunurile viitoare;
j) padurea, recolta agricola, mineralele si hidrocarburile ce urmeaza a fi extrase sau care au fost extrase;    
k) polite de asigurare; 
l) dreptul obtinut din inchirierea sau arendarea unor bunuri imobiliare;    
m) echipamentele, instalatiile, masinile agricole sau altele asemenea;
n) orice drept, exclusiv sau nu, de a tranzactiona cu bunuri mobile sau de a asigura servicii, care poate fi cedat de catre titular, indiferent daca cedarea este supusa unor restrictii sau daca necesita consimtamantul constituitorului sau autorizarea altei persoane;
o) bunurile mobile inchiriate sau care fac obiectul unei operatiuni de leasing, pe o durata mai mare de un an;    
p) orice alte asemenea bunuri.     

Prin bunuri afectate unei ipoteci mobiliare se intelege totalitatea bunurilor prevazute in materia legislativa prezentata in sectiunea LEGSILATIE, precum si produsele acestora, adica orice bun primit de debitor in urma vanzarii, schimbului, fructele si productele, precum si sumele incasate din asigurare sau alta forma de administrare ori dispunere de acestea, inclusiv sumele obtinute din orice alte operatiuni ulterioare.

Echipa AEGRM.ro

Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare